Sika Latex – vật liệu chống thấm cho vữa bê tông

    Sika Latex đóng gói can 5 lít và 25 lít

    Công dụng: phụ gia chống thấm cho vữa và hồ dầu kết nối

    Định mức:

    • Hồ dầu: 1 lít + 4 kg xi măng ~ 4 m2
    • Phụ gia chống thấm cho vữa: 1 lít ~ 1m2 vữa dày 2cm